در هر ثانیه خورشید ۵۴۰ میلیون تن هیدروژن را به ۴۹۵ میلیون تن هلیم تبدیل میکند .در این فرایند ۴۵ میلیون تن ماده به انرژی تبدیل میشود که به شکل نور به زمین میرسد.
هنگامی که هسته ی ستاره منفجر میشود پوسته های بیرونی آن به بیرون پرتاب میشو ند ستاره محضر تنها در خلال چند ساعت انرژی ای را منتشر میکند که خورشید ما در مدت پنج میلیون سال منتشر میکند در این حال ستاره چندین برابر درخشانتر میشودای پدیده را ابر نواختر مینامند.
- منظومه شمسی ما مرکز راه کهکشان (مرکز کهکشان را شیری) را در هر
۲۲۵میلیون سال بکبار دور میزند این مدت را اختر شناسان سال کیهانی میگویند.
- طبق نظریه ای از الکساندر فریدمن فیزیکدان روسی روزی جهان از منبسط شدن متوقف و سر انجام اجرام به سوی هم حرکت میکنند و همه ی انها در یک نقطه ی یگانه جمع میشوند (پایان جهان).این حادثه را رمبش بزرگ میگویند.