در سال 1388 (2010) مسابقات بین المللی فیزیکدانان جوانIYPT در کشور اتریش برگزار می شود .

این مسابقات در یک مرحله ی مقدماتی به منظور آشنا شدن با قاعده ی مسابقات ودیگری مسابقات اصلی برگزار می شود وهر کشور می تواند برای شرکت در هر مرحله, دانش آموزان شرکت کننده داشته باشد .

امسال هر دو دوره مسابقات در کشور اتریش برگزار می شود.که به مسابقات AYPT ,IYPT موسوم هستند .

انتخاب دانش آموزان برای شرکت در این دو دوره مسابقات ,طی رقابت هایی در سه روز ,در بهمن ماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام شد .

انتخاب تیم نهایی دانش آموزان برای شرکت در مسابقات اصلی ومسابقات مقدماتی برای اعزام به اتریش نیز طی مسابقاتی در دانشگاه امیرکبیر در اسفند ماه انجام شد .

در هر دو دوره ی مسابقات در دانشگاه امیرکبیر,از داوران مسابقات بودم و تلاش دانش آموزان برای شرکت در این مسابقات بین المللی را ارج می نهم .

به نظر من که داوری هر دو دوره را برعهده داشتم , تمامی دانش اموزان با روش تحقیق وپژوهش در فیزیک وپدیده های فیزیکی آشنا شدند (گرچه امتیاز لازم را کسب نکردند).

برای تک تک دانش آموزان ومربیانی که در این زمینه زحمت کشیدند آرزوی موفقیت دارم.