فیزیک دانان آمریکائی با استفاده از حلقه های طلا نخستین شنل واقعی نامرئی کننده در دنیا را ابداع کردند .

به گزارش ایسنا ، این شنل وسیله ای است که می تواند یک شیء را در طیف مرئی نور پنهان کند با این وجود ، در حال حاضر این شنل فقط در 2 بعد و در یک مقیاس بسیار کوچک کارایی دارد . این شنل جدید که از قطر آن فقط 10 میکرو متر است ، پرتوهای نور را از اطراف یک شیء به درون خود هدایت کرده و از طرف دیگر آزاد می کند . به نظر می رسد که امواج نوری در یک خط مستقیم حرکت کرده اند ، بنابراین شنل و شیئی که درون آن است نامرئی به نظر می رسد . 

این گروه پژوهشی به مدیریت ((ایگور اسمولیانینوف )) از داشنگاه مریلند ، این شنل را بر اساس نخستین طراحی تئوریک برای شنل نامرئی کننده که توسط ((ولادیمر شالئوف )) از دانشگاه پوردوی آمریکا در اوایل سال جاری منتشر شد ابداع کردند . این پیشرفت درست یک سال پس از این که فیزیک دانان آمریکایی و انگلیسی یک شنل نامرئی کننده را با کارایی در منطقه ریز امواج از طیف الکترومغناطیس ساختند ، حاصل شده است.