ظریه کوانتومی


در سالهای پایانی سده ی نوزدهم میلادی دانشمندان پدیده هایی را مشاهده کردند که دیگر با فیزیک کلاسیک قابل توجیه نبودند. امروزه به مجموعه ی نظریه ها و قانون هایی که به توجیه این پدیده ها می پردازد. فیزیک جدید (یا نوین) می گویند. شالوده ی فیزیک جدید را نظریه های «نسبیت» و «کوانتوامی» تشکیل می دهد. نظریه ی نسبیت مربوط به مطالعه ی پدیده ها در سرعتهای بسیار زیاد و نزدیک به سرعت نور است و نظریه کوانتومی به مطالعه ی پدیده ها در مقیاس های بسیار کوچک مانند مولکوها ، اتم ها و ذره های زیر - اتمی می پردازد....

نظریه کوانتومی 

در سالهای پایانی سده ی نوزدهم میلادی دانشمندان پدیده هایی را مشاهده کردند که دیگر با فیزیک کلاسیک قابل توجیه نبودند. امروزه به مجموعه ی نظریه ها و قانون هایی که به توجیه این پدیده ها می پردازد. فیزیک جدید (یا نوین) می گویند. شالوده ی فیزیک جدید را نظریه های «نسبیت» و «کوانتوامی» تشکیل می دهد. نظریه ی نسبیت مربوط به مطالعه ی پدیده ها در سرعتهای بسیار زیاد و نزدیک به سرعت نور است و نظریه کوانتومی به مطالعه ی پدیده ها در مقیاس های بسیار کوچک مانند مولکوها ، اتم ها و ذره های زیر - اتمی می پردازد.


 نظریه ی نسبیت را برای اولین بار انیشتین عرضه کرد. نظریه کوانتوامی نتیجه پژوهش های فیزیکدانان بسیاری از جمله پلانک، انیشتین، بور، شرودینگر و .... بوده است.
 تابش از سطح اجسام :

اجسام در دماهای بالا از سطح خود نور مرئی گسیل می کنند. از سطح همه ی اجسام در هر دمایی موج های الکترو مغناطیسی گسیل می شوند. گسیل موج های الکترومغناطیسی از سطح اجسام را تابش گرمایی می نامند. این تابش را می توان به رنگ های مختلف تجزیه کرد و طیف آن را به دست آورد. اگر بین طول موج هایی که در یک طیف وجود دارد فاصله ای نباشد آن طیف را طیف پیوسته می گوییم.

 آزمایش نشان می دهد که تابش گسیل شده از هر جسم به دمای آن و برخی خصوصیات سطح آن بستگی دارد و در آن همه ی طول موج ها از فروسرخ، مرئی و فرابنفش به صورت یک طیف پیوسته وجود دارد.

 اجسام در دمای معمولی مثل دمای اتاق یا کمی بالاتر موج هایی در ناحیه فروسرخ گسیل می کنند. اما وقتی دمای جسم به اندازه کافی بالا رود از آن نور قرمز رنگ و در دمای بالاتر حتی نور سفید رنگ گسیل می شود.
 ضریب جذب

نسبت مقدار انرژی تابشی جذب شده توسط هر جسم به انرژی تابش فرودی را جذب کند، جسم سیاه نام دارد یعنی برای جسم سیاه می باشد. (برای همه طول موج ها)
 شدت تابشی 

شدت تابشی یک جسم برابر است با مقدار کل انرژی موج های الکترومغناطیسی که درباره زمانی یک ثانیه از واحد سطح آن جسم گسیل می شود. 

هر چه ضریب جذب جسم بالاتر باشد، شدت تابشی آن نیز بالاتر خواهد بود پس جسم سیاه دارای بالاترین شدت تابش در هر دمایی است جسم سیاه بهترین گسیلنده ی موج های الکترومغناطیسی و بهترین جذب کننده ی این موج هاست.
 تابندگی

مقدار تابش گسیل شده را با کمیتی به نام تابندگی مشخص می کنند. تابندگی یک جسم در هر طول موج برابر است با مقدار انرژی موج های الکترومغناطیسی با طول مج های بین و که در واحد زمان از واحد سطح جسم گسیل می شود.

 هر چه دمای جسم سیاه بیشتر باشد، تابندگی جسم سیاه بیشتر خواهد بود. هر چه بسامد موج گسیل شده بشتر باشد، تابندگی بیشتر خواهد بود. هر چه طول موج موج گسیل شده بیشتر باشد تابندگی کمتر خواهد بود.
 ناتوانی فیزیکی کلاسیک در توجیه نظری تابش جسم:  

یکی از ناسازگاری های بین نتایج محاسبات مبتنی بر فیزیک کلاسیک و نتیجه های تجربی، آن است که محاسبه های کلاسیکی پیش بینی می کنند که مقدار انرژی تابشی گسیل شده با طول موج بسیار کوتاه باید نامتناهی باشد. اما همانطور که در نمودار تجربی می بینید مقدار این انرژی بسیار کوچک است.

 

نظریه ی پلانک درباره تابش بر این فرض استوار بود که «انرژی تابشی جسم کوانتوامی است

تعریف کمیت کوانتوامی


کمیت های گسسته کمیت هایی هستند که فقط می توانند مقادیر خاصی را اختیار کنند. در فیزیک به این کمیت ها «کمیت های کوانتوامی» می گویند. کمیت کوانتوامی فقط می تواند مضرب درستی از یک مقدار پایه ی مشخص را اختیار کند. کمتری مقدار یک کمیت کوانتوامی را مقدار پایه یا «کوانتوم» آن کمیت می نامند. 
نظریه پلانک درباره تابش

بنابر نظریه ی پلانک مقدار انرژی که جسم به صورت موج های الکترومغناطیسی گسیل می کند. همواره مضرب درستی از یک مقدار پایه است و این مقدار پایه به بسامد موج الکترومغناطیسی بستگی دارد.

n یک عدد صحیح مثبت ، h ثابت پلانک و بسامد موج و E انرژی موج الکترومغناطیسی است. مقدار و یا می باشد.

 مقدار کوانتوم انرژی تابشی گسیل شده با بسامد است و n تعداد کوانتوم ها (عدد کوانتوامی) است.
فوتون و پدیده ی فوتو الکتریک

وقتی نوری با طول موج بسیار کوتاه - مانند نور فرابنفش - به کلاهک فلزی یک برق نمای باردار منفی می تابد، باعث تخلیه ی برق نما می شود. این تخلیه ی الکتریکی، به دلیل جدا شدن الکترون ها از سطح کلاهک فلزی روی می دهد. این پدیده یعنی جداشدن الکترون ها از سطح یک فلز توسط تاباندن نور به آن را پدیده ی فوتو الکتریک و الکترون های گسیل شده از سطح فلز را فوتو الکترون می نامند.

 در دستگاه زیر دو الکترود فلزی Aو B در یک محفظه ای خلاء قرار دارند و از بیرون به یک منبع ولتاژ قابل تنظیم متصل شده اند. الکترود A در مقابل یک چشمه ی نور تکفام (تک بسامد) قرار دارد.

  

هر گاه پرتوی تک بسامدی را (فرابنفش) به الکترود A بتابانیم، در مدار جریان الکتریکی مشاهده می شود.

وجود این جریان را به این صورت تفسیر می کنیم که تاباندن نور باعث جدا شدن فوتو الکترون ها از سطح A و گسیل آنها شده است. اگر این الکترون ها انرژی جنبشی کافی داشته باشند، به الکترود B می رسند و جریان برقرار می شود.

با تغییر دادن ولتاژ V می توان منحنی تغییرات جریان I بر حسب V را به دست آورد.

  

این نمودار نشان می دهد که با افزایش ولتاژ V تعداد بیشتری از فوتو الکترون ها به سمت B کشیده می شوند و جریان زیاد می شود، تا جائیکه الکترود B تمام فوتو الکترود B تمام فوتو الکترون ها را می گیرد و مقدار V دیگر زیاد نمی شود.

برای مقدارهای منفی V ( یعنی وقتی الکترود B به پایانه ی منفی منبع ولتاژ متصل شده است) جهت جریان عوض نمی شود، با کاهش V جریان کاهش می یابد تا اینکه به ازای یک ولتاژ V.- جریان صفر می شود که به آن ولتاژ متوقف کننده می گویند و به ازای مقادیر کمتر از -v. هیچ فوتوالکترونی به B نمی رسد.

مقدار ولتاژ متوقف کننده به شدت پرتوی ورودی بستگی ندارد و به بسامد نور فرودی و جنس الکترود A بستگی دارد.
 ناتوانی فیزیک کلاسیک در تفسیر پدیده ی فوتوالکتریک

فیزیک کلاسیک در تفسیر نتیجه های تجربی مربوط به پدیده ی فوتوالکتریک با دو شکل رو به رو شد.

1- بنابراین قانون های فیزیک کلاسیک ، با افزایش شدت نور فرودی با الکترود A، و در نتیجه افزایش میدان الکتریکی مربوط به موج الکترو مغناطیسی ، می توانیم Kmax (بیشینه انرژی جنبشی الکترون) را افزایش دهیم. در حالی که در منحنی ها دیدیم که V. و در نتیجه Kmax مستقل از شدت نوری است که بر الکترود می تابد.  

2- اگر شدت نور برای گسیل فوتو الکترون ها از الکترود A کافی باشد، اثر فوتوالکتریک باید در هر بسامدی رخ دهد. در حالی که دیدیم اگر بسامد نوری که بر A فرود می آید کمتر از بسامد قطع باشد، اثر فوتوالکتریک رخ نمی دهد