دست بیونیكی: ابداع اولین دست بیونیكی جهان دستهای بسیاری را برای سالها به ساخت خود مشغول كرده بود. این دست به سیستم چند مفصلی مجهز است، به بیانی دیگر هر یك از انگشتهای این دست به موتورهای مجزایی مجهز هستند.دستهای مصنوعی رایج عموما شكلی چنگك مانند داشته و به انجام فعالیتهایی مانند باز و بسته شدن انگشتها محدودند. اما دست iLimb از تواناییهای بیشتری مانند توانایی گرفتن و حركت دادن اجسام باریك برخوردار است. این دست همچنین توانایی گرفتن اجسامی بزرگتر مانند یك لیوان بزرگ را نیز دارد.

تحقیقات بر روی این دست مصنوعی از دهه 1960 و در سیستم سلامت ملی در انگلستان آغاز شد و اكنون صدها نفر از انسانها در سرتاسر جهان از این دست استفاده كرده و زندگی خود را بهبود داده اند.