برج متحرك: هر یك از طبقات در اولین برج متحرك جهان كه از هتلها، دفترهای اداری و منازل مسكونی تشكیل شده اند توانایی چرخش 360 درجه را در سرعتهای متفاوت خواهند داشت.اولین نمونه این برج كه توسط معماری ایتالیایی به نام دیوید فیشر طراحی شده است تا سال 2010 در دبی و نمونه دوم آن در مسكو احداث خواهد شد. برج متحرك از قطعات پیش ساخته بنا شده و انرژی كل آن از انرژی باد تامین خواهد شد. همچنین هزینه نهایی احداث آن بالغ بر 700 میلیون دلار تخمین زده شده است.